Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz.

Pisz, dnia 30 marca 2009 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, ul. Mickiewicza 2, 12-200 Pisz, ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz.

 

I. Położenie nieruchomości - Pisz, Al. Turystów

II. Opis nieruchomości:

- działka nr 6 o pow. 1,7578 ha zabudowana budynkiem hangaru, budynkiem gastronomicznym
i budynkiem portierni,

- KW Nr  20900

- działka nr 994 o pow. 0,0888 ha zabudowana 3 domkami kampingowymi.

- KW Nr  20900

Nieruchomość o łącznej powierzchni 1,8466 ha przeznaczona jest w całości do wydzierżawienia w celu prowadzenia plaży miejskiej wraz z mieniem znajdującym się na nieruchomości.

III. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy– 5000 zł. + 22 % VAT

IV. Wadium – 3.000 zł.

Minimalne postąpienie -100 zł.

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 7 kwietnia 2009 r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, ul. Mickiewicza 2.

2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2009 r.

3.Usytuowanie w/w nieruchomości oraz przewidywane jej przeznaczenie według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, stanowiącego podstawę opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wskazuje na możliwość jej wykorzystania na prowadzenie działalności zgodnie z dotychczasowym sposobem użytkowania - plaża miejska.

4.Nieruchomość zostanie wydzierżawiona dzierżawcy do używania i pobierania pożytków
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o dotychczasowym charakterze.

5. Dzierżawca zobowiązany będzie do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania mienia w stanie niepogorszonym.

Wszelkie podatki obciążające  przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości t.j. opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie mienia pokrywa dzierżawca.

Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe przedmiotu dzierżawy, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i posiadanie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów. Umowa ubezpieczenia ma być zawarta na rzecz Wydzierżawiającego.

6. Dzierżawca zobowiązany będzie do:

1)    Urządzenie dwóch boisk do piłki siatkowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

2)    Zapewnienia całodobowej ochrony obiektu,

3)    Wyposażenia plaż w sprzęt ratunkowy. Termin realizacji do 30 czerwca 2009 r.

4)    Wyrównania dna kąpieliska, przygotowania kąpieliska do sezonu, kąpielisko nie może mieć wyłączonych stref. Termin realizacji do 30 czerwca 2009 r.

5)    Zapewnienia bezpieczeństwa na plaży oraz kąpielisku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358),

7. Z tytułu nakładów poniesionych na wykonanie zobowiązań określonych w ust. 6 ogłoszenia, dzierżawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

8.Wszelkie remonty będą wymagały uprzedniego uzgodnienia warunków ich przeprowadzenia         z Wydzierżawiającym.

9. Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów          o wykonywaniu dzierżawy.

10. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2009 roku na konto 48 9364 0000 2002 0007 2704 0001.

12. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

13. Niezawarcie umowy dzierżawy, w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.

14. Wadium należy wpłacić na konto 48 9364 0000 2002 0007 2704 0001 wyżej lub w kasie Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Piszu do dnia 7 kwietnia 2009 r.

Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Piszu.

Data powstania: poniedziałek, 30 mar 2009 11:02
Data opublikowania: poniedziałek, 30 mar 2009 11:05
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 wrz 2009 12:36
Opublikował(a): Wojciech Stawecki
Zaakceptował(a): Wojciech Stawecki
Artykuł był czytany: 1880 razy