Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut M-GOSiR Pisz

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

§1

Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i rekreacji, zwany dalej "Ośrodkiem", jest zakładem budżetowym Gminy Pisz.

§2

1.       Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Pisz.

2.       Ośrodek zarządza obiektami znajdującymi się na obszarze działania Ośrodka, a w szczególności:
a) Stadionem Miejskim w Piszu przy ul. Mickiewicza
b) Pływalnią Miejską w Piszu przy ul. Kwiatowej
c) Plażą Miejską w Piszu przy Al. Turystów

3.    Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Pisza.

§3

Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności realizującej zadania własne Gminy i Miasta Pisz w zakresie kultury fizycznej oraz zadania zlecone Gminie w tym zakresie. Działalność winna być prowadzona w taki sposób aby zapewnić optymalne zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej oraz optymalne wykorzystanie powierzonego mienia.

§4

Cel i zadania Ośrodka realizowane są w szczególności poprzez:

a)      propagowanie działań w zakresie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz ich wszechstronny rozwój,

b)     organizowanie oraz współorganizowanie zawodów sportowych, imprez masowych i rekreacyjnych,

c)      udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej,

d)     prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego,

e)      prowadzenie obiektów opisanych w §2 ust.2 należących do Ośrodka,

f)      właściwą konserwację i rozbudowę bazy sportowej na terenie swojego działania,

g)      świadczenie wszelkich usług mających na celu realizację celów statutowych Ośrodka, prowadzenie innej działalności gospodarczej celem pozyskania środków na realizacje celów statutowych,

h)     wspieranie działalności klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej i innych organizacji prowadzących podobną działalność,

i)       pomoc finansowa w zakresie przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych w ramach przyznanych środków finansowych wg regulaminu dofinansowań,

j)       prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie statutowej działalności Ośrodka.

§5

1.       Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka, zwany dalej Dyrektorem na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza Pisza. 

2.      Burmistrz Pisza nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem w oparciu o pisemną umowę.

§6

1.       Dyrektor w imieniu Ośrodka zatrudnia i zwalnia pracowników.

2.       Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin wpracowany w drodze zarządzenia Dyrektora.

3.       Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia oraz prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują odrębne przepisy. 

§7

Gospodarkę finansową ośrodka prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Data powstania: poniedziałek, 1 gru 2008 14:22
Data opublikowania: wtorek, 2 gru 2008 07:45
Opublikował(a): Wojciech Stawecki
Zaakceptował(a): Wojciech Stawecki
Artykuł był czytany: 3399 razy