Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na dzierżawę sektorów na plaży miejskiej

 

________________________________________________________________________________

Pisz, dnia 4 kwietnia 2014r.

O G Ł O S Z E N I E

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, ul. Mickiewicza 2, 12-200 Pisz, ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz.

I. Położenie nieruchomości - Pisz, Al. Turystów

II. Opis nieruchomości: część działki nr 6 o pow. 81,54 m2 zabudowana częścią budynku głównego o pow. 81,54 m2 – tawerna z funkcją sklepu.

- KW Nr 20900

III. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego– 1 000 zł. + 23 % VAT.

IV. Wadium – 1.000 zł.

Minimalne postąpienie - 50 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 18 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, ul. Mickiewicza 2.

2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres od 1 maja 2014 r. do dnia 30 września 2014 r.

3.Usytuowanie w/w nieruchomości oraz przewidywane jej przeznaczenie według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, stanowiącego podstawę opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wskazuje na możliwość jej wykorzystania na prowadzenie działalności zgodnie z dotychczasowym sposobem użytkowania - plaża miejska.

4.Nieruchomość zostanie wydzierżawiona dzierżawcy do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o dotychczasowym charakterze,

5. Dzierżawca zobowiązany będzie w ramach umowy dzierżawy min. do:

a) prowadzenie punktu handlowo – gastronomicznego w obiekcie tawerny,

b) korzystania z obiektu zgodnie „regulaminem z korzystania z plaży miejskiej w Piszu” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

6. Dzierżawca zobowiązany będzie do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania mienia w stanie niepogorszonym.

Wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości t.j. opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie mienia pokrywa dzierżawca.

Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe przedmiotu dzierżawy, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i posiadanie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów. Umowa ubezpieczenia ma być zawarta na rzecz Wydzierżawiającego.

7. Dzierżawca będzie zobowiązany uiszczać miesięcznie opłatę ryczałtową w wysokości 30 zł + 23% VAT za odprowadzanie nieczystości stałych.

8. Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.

9. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 10 każdego miesiąca na konto 48 9364 0000 2002 0007 2704 0001.

10. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

11. Nie zawarcie umowy dzierżawy, w terminie określonym przez Wydzierżawiającego powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg

12. Wadium należy wpłacić na konto podane wyżej lub w kasie Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu do dnia 17 kwietnia 2014r. W tytule wpłaty należy zamieścić zapis „wadium – tawerna”. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pisz, dnia 4 kwietnia 2014r.

O G Ł O S Z E N I E

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, ul. Mickiewicza 2, 12-200 Pisz, ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz.

I. Położenie nieruchomości - Pisz, Al. Turystów

II. Opis nieruchomości: część działki nr 6 o pow. 81,54 m2 zabudowana częścią budynku głównego.

Do wydzierżawienia przeznaczone są następujące pomieszczenia:

1) sanitariat męski,

2) sanitariat damski,

3) wnęka z umywalkami,

4) pralnia.

- KW Nr 20900

III. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego– 1.000 zł. + 23 % VAT.

IV. Wadium – 1.000 zł.

Minimalne postąpienie - 50 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 18 kwietnia 2014r. o godz. 10.30 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, ul. Mickiewicza 2.

2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres od 1 maja 2014 r. do dnia 30 września 2014 r.

3.Usytuowanie w/w nieruchomości oraz przewidywane jej przeznaczenie według studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, stanowiącego podstawę opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wskazuje na możliwość jej wykorzystania na prowadzenie działalności zgodnie z dotychczasowym sposobem użytkowania - plaża miejska.

4.Nieruchomość zostanie wydzierżawiona dzierżawcy do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o dotychczasowym charakterze,

5. Dzierżawca zobowiązany będzie w ramach umowy dzierżawy min. do:

a) zapewnienia odpłatnego, całodobowego funkcjonowania wszystkich toalet, wszystkich natrysków, pralni i suszarni oraz punktu mycia naczyń,

b) korzystania z obiektu zgodnie „regulaminem z korzystania z plaży miejskiej w Piszu” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

6. Dzierżawca zobowiązany będzie do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania mienia w stanie niepogorszonym.

Wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości tj. opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie mienia pokrywa dzierżawca.

Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe przedmiotu dzierżawy, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i posiadanie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów. Umowa ubezpieczenia ma być zawarta na rzecz Wydzierżawiającego.

7. Dzierżawca będzie zobowiązany uiszczać miesięcznie opłatę ryczałtową w wysokości 30 zł + 23% VAT za odprowadzanie nieczystości stałych.

8. Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.

9. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 10 każdego miesiąca na konto 48 9364 0000 2002 0007 2704 0001.

10. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

11. Nie zawarcie umowy dzierżawy, w terminie określonym przez Wydzierżawiającego powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg

12. Wadium należy wpłacić na konto podane wyżej lub w kasie Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu do dnia 17 kwietnia 2014r. W tytule wpłaty należy zamieścić zapis „wadium – sanitariaty”.

Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu.

Pisz, dnia 4 kwietnia 2014r.

O G Ł O S Z E N I E

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, ul. Mickiewicza 2, 12-200 Pisz, ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz.

I. Położenie nieruchomości - Pisz, Al. Turystów

II. Opis nieruchomości: część działki nr 6 zabudowana parkingiem o pow. 760 m2, slipem do wodowania łodzi.

- KW Nr 20900

III. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego– 1.000 zł. + 23 % VAT.

IV. Wadium – 1.000 zł.

Minimalne postąpienie - 50 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 18 kwietnia 2014r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, ul. Mickiewicza 2.

2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres od 1 maja 2014 r. do dnia 30 września 2014 r.

3.Usytuowanie w/w nieruchomości oraz przewidywane jej przeznaczenie według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, stanowiącego podstawę opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wskazuje na możliwość jej wykorzystania na prowadzenie działalności zgodnie z dotychczasowym sposobem użytkowania - plaża miejska.

4.Nieruchomość zostanie wydzierżawiona dzierżawcy do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o dotychczasowym charakterze,

5. Dzierżawca zobowiązany będzie w ramach umowy dzierżawy min. do:

a) zapewnienie możliwości odpłatnego korzystania z parkingu oraz slipu,

b) zapewnienia funkcjonowania portu jachtowego wraz z pomostem pływającym z obowiązkiem odbioru nieczystości z jednostek pływających za odpłatnością,

c) korzystania z obiektu zgodnie „regulaminem z korzystania z plaży miejskiej w Piszu” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

6. Dzierżawca zobowiązany będzie do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania mienia w stanie niepogorszonym.

Wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości tj. opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie mienia pokrywa dzierżawca.

Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe przedmiotu dzierżawy, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i posiadanie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów. Umowa ubezpieczenia ma być zawarta na rzecz Wydzierżawiającego.

7. Dzierżawca będzie zobowiązany uiszczać miesięcznie opłatę ryczałtową w wysokości 30 zł + 23% VAT za odprowadzanie nieczystości stałych.

8. Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.

9. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 10 każdego miesiąca na konto 48 9364 0000 2002 0007 2704 0001.

10. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

11. Nie zawarcie umowy dzierżawy, w terminie określonym przez Wydzierżawiającego powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg

12. Wadium należy wpłacić na konto podane wyżej lub w kasie Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu do dnia 17 kwietnia 2014r. W tytule wpłaty należy zamieścić zapis „wadium – parking”.

Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu.

Pisz, dnia 4 kwietnia 2014r.

O G Ł O S Z E N I E

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, ul. Mickiewicza 2, 12-200 Pisz, ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz.

I. Położenie nieruchomości - Pisz, Al. Turystów

II. Opis nieruchomości: część działki nr 6 o pow. 19,98 m2 zabudowana częścią budynku głównego. Do wydzierżawienia przeznaczone jest pomieszczenie sali konferencyjnej o pow. 19,98 m2 oraz 1/6 udziału
w stróżówce z sanitariatem.

- KW Nr 20900

III. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego– 300 zł + 23 % VAT.

IV. Wadium – 500 zł.

Minimalne postąpienie - 20 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 18 kwietnia 2014r. o godz. 11.30 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, ul. Mickiewicza 2.

2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres od 1 maja 2014 r. do dnia 30 września 2014 r.

3.Usytuowanie w/w nieruchomości oraz przewidywane jej przeznaczenie według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, stanowiącego podstawę opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wskazuje na możliwość jej wykorzystania na prowadzenie działalności zgodnie z dotychczasowym sposobem użytkowania - plaża miejska.

4.Nieruchomość zostanie wydzierżawiona dzierżawcy do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o dotychczasowym charakterze,

5. Dzierżawca zobowiązany będzie w ramach umowy dzierżawy min. do korzystania z obiektu zgodnie „regulaminem z korzystania z plaży miejskiej w Piszu” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

6. Dzierżawca zobowiązany będzie do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania mienia w stanie niepogorszonym.

Wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości tj. opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie mienia pokrywa dzierżawca.

Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe przedmiotu dzierżawy, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i posiadanie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów. Umowa ubezpieczenia ma być zawarta na rzecz Wydzierżawiającego.

7. Dzierżawca będzie zobowiązany uiszczać miesięcznie opłatę ryczałtową w wysokości 15 zł + 23% VAT za odprowadzanie nieczystości stałych.

8. Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.

9. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 10 każdego miesiąca na konto 48 9364 0000 2002 0007 2704 0001.

10. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

11. Nie zawarcie umowy dzierżawy, w terminie określonym przez Wydzierżawiającego powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg

12. Wadium należy wpłacić na konto podane wyżej lub w kasie Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu do dnia 17 kwietnia 2014r. W tytule wpłaty należy zamieścić zapis „wadium – sala konferencyjna”.

Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu.

Pisz, dnia 4 kwietnia 2014r.

O G Ł O S Z E N I E

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, ul. Mickiewicza 2, 12-200 Pisz, ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz.

I. Położenie nieruchomości - Pisz, Al. Turystów

II. Opis nieruchomości: część działki nr 6 o pow. 51,16 m2 zabudowana częścią budynku głównego.

Do wydzierżawienia przeznaczone są następujące pomieszczenia:

1) sala komputerowa (kiosk multimedialny) – 9,94 m2,

2) pomieszczenie biurowe – 41,22 m2.

3) 1/6 udziału w stróżówce z sanitariatem.

- KW Nr 20900

III. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego – 400 zł. + 23 % VAT.

IV. Wadium – 500 zł.

Minimalne postąpienie - 20 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 18 kwietnia 2014r. o godz. 12.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, ul. Mickiewicza 2.

2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres od 1 maja 2014 r. do dnia 30 września 2014 r.

3.Usytuowanie w/w nieruchomości oraz przewidywane jej przeznaczenie według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, stanowiącego podstawę opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wskazuje na możliwość jej wykorzystania na prowadzenie działalności zgodnie z dotychczasowym sposobem użytkowania - plaża miejska.

4.Nieruchomość zostanie wydzierżawiona dzierżawcy do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o dotychczasowym charakterze,

5. Dzierżawca zobowiązany będzie w ramach umowy dzierżawy min. do:

a) zapewnienie możliwości korzystania z sali komputerowej oraz punktu dostępowego do Internetu,

b) korzystania z obiektu zgodnie „regulaminem z korzystania z plaży miejskiej w Piszu” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

6. Dzierżawca zobowiązany będzie do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania mienia w stanie niepogorszonym.

Wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości tj. opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie mienia pokrywa dzierżawca.

Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe przedmiotu dzierżawy, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i posiadanie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów. Umowa ubezpieczenia ma być zawarta na rzecz Wydzierżawiającego.

7. Dzierżawca będzie zobowiązany uiszczać miesięcznie opłatę ryczałtową w wysokości 15 zł + 23% VAT za odprowadzanie nieczystości stałych.

8. Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.

9. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 10 każdego miesiąca na konto 48 9364 0000 2002 0007 2704 0001.

10. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

11. Nie zawarcie umowy dzierżawy, w terminie określonym przez Wydzierżawiającego powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg

12. Wadium należy wpłacić na konto podane wyżej lub w kasie Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu do dnia 17 kwietnia 2014r. W tytule wpłaty należy zamieścić zapis „wadium – pomieszczenia biurowe”.

Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu.

 

Data powstania: piątek, 4 kwi 2014 14:25
Data opublikowania: piątek, 4 kwi 2014 14:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 cze 2014 09:51
Opublikował(a): Wojciech Stawecki
Zaakceptował(a): Wojciech Stawecki
Artykuł był czytany: 1865 razy