Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG nieograniczony ustny na wydzierżawienie plaży miejskiej (sektor 2)

Pisz, dnia 16 marca 2010 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, ul. Mickiewicza 2, 12-200 Pisz, ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz.

 

I. Położenie nieruchomości - Pisz, Al. Turystów

II. Opis nieruchomości:

- część działki nr 6 o pow. 0,1780 ha zabudowana budynkiem gastronomicznym (sektor nr 2),

- KW Nr 20900, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego ogłoszenia.

Nieruchomość przeznaczona jest w całości do wydzierżawienia w celu prowadzenia działalności gospodarczej wraz z mieniem znajdującym się na nieruchomości.

III. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy– 5000 zł + 22 % VAT

IV. Wadium – 2.500 zł.

Minimalne postąpienie -100 zł.

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 12 kwietnia 2010 r. o godz. 12.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Piszu, ul. Mickiewicza 2.

2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres od 19 kwietnia 2010 r. do 30 września 2010 r.

3.Usytuowanie w/w nieruchomości oraz przewidywane jej przeznaczenie według studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, stanowiącego podstawę opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wskazuje na możliwość jej wykorzystania na prowadzenie działalności zgodnie z dotychczasowym sposobem użytkowania - plaża miejska.

4.Nieruchomość zostanie wydzierżawiona dzierżawcy do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o dotychczasowym charakterze.

5.1) Dzierżawca zobowiązany będzie do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania mienia w stanie niepogorszonym.

2) Wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości t.j. opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia pokrywa dzierżawca.

3) Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe przedmiotu dzierżawy, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i posiadanie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów. Umowa ubezpieczenia ma być zawarta na rzecz Wydzierżawiającego.

4) Dzierżawca zobowiązany będzie do pokrywania kosztów zużycia energii elektrycznej na podstawie faktur wystawianych przez Wydzierżawiającego.

5) Dzierżawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wywozu nieczystości stałych z terenu plaży
w wysokości 25 % całkowitych kosztów oraz do pokrycia kosztów wywozu ścieków z terenu plaży
w wysokości 50 % całkowitych kosztów, na podstawie faktur wystawianych przez Wydzierżawiającego.

6. Dzierżawca zobowiązany będzie do bezpłatnego udostępniania sanitariatów mieszczących się budynku osobom korzystającym z plaży miejskiej.

7. Szczegółowe informację odnośnie obciążeń publicznoprawnych związanych z dzierżawioną nieruchomością można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Piszu pok. nr 50.

8. Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.

9. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiścić w terminie do dnia 31 lipca 2010 roku na konto
48 9364 0000 2002 0007 2704 0001.

10. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

11. Niezawarcie umowy dzierżawy, w terminie określonym przez Wydzierżawiającego powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg

12. Wadium należy wpłacić na konto podane wyżej lub w kasie M-GOSiR Pisz, ul. Mickiewicza 2 do dnia 12.04.2010r. godz.10:00 w tytule wpłaty podając nr sektora.

Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Piszu.

Data powstania: wtorek, 23 mar 2010 10:50
Data opublikowania: wtorek, 23 mar 2010 10:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 kwi 2010 10:31
Opublikował(a): Wojciech Stawecki
Zaakceptował(a): Wojciech Stawecki
Artykuł był czytany: 1892 razy