Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Glównego Księgowego w M-GOSiR Pisz

Ogłoszenie o naborze na Głównego Księgowego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Piszu

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Głównego Księgowego na ¾ etatu.

I. Miejsce wykonywania pracy:

Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, ul. Mickiewicza 2.

II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Kandydatem może być osoba, która:

1.   jest obywatelem polskim;

2.   ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3.   posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

4.   nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;

5.   cieszy się nieposzlakowaną opinią;

6.    ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 5-letnią praktykę w księgowości,

III. Wymagania:

1.    doświadczenie na stanowisku głównego księgowego;

2.    bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy
o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym, ustawy o podatku od towarów
i usług oraz ustawy o zamówieniach publicznych, a także przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych;

3.    umiejętność obsługi komputera.

IV.  Zakres wykonywanych zadań:

1.    prowadzenie rachunkowości jednostki;

2.    dokonywanie wydatków publicznych  w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami;

3.    przygotowywanie planów finansowych jednostki;

4.    sporządzanie sprawozdań, deklaracji podatkowych;

5.    dokonywanie kontroli wstępnej operacji gospodarczych i finansowych (zgodność
z planem finansowym, kompletność i rzetelność dokumentów).

V.     Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.    curriculum vitae,

2.    list motywacyjny,

3.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4.    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,

5.    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,

6.    oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7.    oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

8.    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

VI.  Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Główny księgowy” lub przesłać listem w terminie do 15.11.2012 r. do godz. 15:00 na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, ul. Mickiewicza 2, 12-200 Pisz.

Data powstania: środa, 24 paź 2012 10:41
Data opublikowania: środa, 24 paź 2012 10:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 sie 2023 12:32
Opublikował(a): Wojciech Stawecki
Zaakceptował(a): Wojciech Stawecki
Artykuł był czytany: 5276 razy